Zverejnené dokumenty
Podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon č.40/1964Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov